วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำในธุรกิจบรรจุภัณฑ์ ผลิตสินค้ามีคุณภาพระดับสากล และมุ่งดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล

พันธกิจ
1.ผลิตและพัฒนาคุณภาพสินค้าเพื่อเป็นที่ยอมรับและพึงพอใจของลูกค้า

2.ผลักดันและพัฒนานวัตกรรมการผลิตสินค้าด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

3.สร้างความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่ท้าทายโดยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อความเป็นเลิศของผลิตภัณฑ์ เพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้า พนักงาน และสิ่งแวดล้อม